วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

...ประกาศ...

...ขอเรียนเชิญ คณะครู อาจารย์...

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม "โครงการเตรียมความพร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เข้าสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางด้านภาษา วัฒนธรรมและการศึกษากับตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัย IHS Dehasen จาก ประเทศ Indonesia"
ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องบรรยาย 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ยินดีต้อนรับ...

ผู้เข้ารับการอบรม... "โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องบรรยาย ๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประกาศ !!! สำหรับผู้อบรม หลักสูตร รหัสทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

      สำหรับผู้อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในหน่วยงานบริการสาธารณสุข " หลักสูตร รหัสทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 " สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

       ในขณะนี้ทางงานประชาสัมพันธ์และงานบริการสื่อโสต วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทยอยจัดส่งแผ่น CD การเข้าร่วมอบรมให้ท่านผู้เข้าอบรมทุกท่าน น่ะค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 084-7051930 (ฝ้าย) งานประชาสัมพันธ์ ได้น่ะค่ะ